O PROJEKCIE EPIDI

Pandemia COVID-19 trwale zmieniła sposób, w jaki uczymy się i pracujemy – także w ramach staży czy praktyk. Wiele działań nadal odbywa się w trybie on-line – stajemy się coraz bardziej świadomi jego zalet i wad.

Odpowiedzią na wyzwania, jakie niosą przygotowanie, monitorowanie i ewaluacja zdalnych staży i praktyk, jest projekt EPIDI (European Partnership for Innovation in Distant Internships/ Europejskie partnerstwo  na rzecz innowacji w zakresie zdalnych staży i praktyk), zaplanowany na lata 2021-2023.

To inicjatywa współfinansowana z programu ERASMUS+, której celem jest promowanie staży na odległość i wspieranie współpracy między różnymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w skali europejskiej. By ten cel osiągnąć, zespół EPIDI przygotował Przewodnik dobrych praktyk:Jak z powodzeniem odbywać zdalne staże – dostępny pod linkiem https://epidi.unistra.fr/pl/przewodnik-dobrych-praktyk. W ramach drugiego etapu projektu  przygotowane  i opracowane zostaną moduły e-learningowe, które dostarczą praktycznych wskazówek dot. realizacji zdalnych i hybrydowych staży.

Identyfikacja wyzwań i zalet towarzyszących stażom i praktykom zdalnym lub hybrydowym odbywa się we współpracy z pracodawcami i studentami, którzy w ramach ankiet i wywiadów, a także podczas spotkań – wirtualnych i rzeczywistych dzielą się swoimi doświadczeniami i propozycjami rozwiązań.

W skład grupy projektowej EPIDI wchodzi trzech członków European University Alliance for an Innovative Campus Unifying Regions (EPICUR)Université de Strasbourg (Francja)Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska).

Zespół EPIDI mocno wierzy, że zdalne staże mogą być wzbogacającą szansą zarówno dla stażystów, jak i pracodawców. Rzeczywiście, od 2020 roku obserwujemy wzrost liczby ofert staży, w których wyraźnie zaznaczono możliwość odbywania ich w trybie zdalnym i /lub hybrydowym. W ten sposób znacząco wzrosła także liczba firm zatrudniających stażystów na całym świecie, co pokazuje, że praca zdalna może istotnie wzmacniać szanse absolwentów na rynku pracy.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

“The European Commission support for the production of this website does not constitue an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Part of the EPICUR European University