O PROJEKCIE EPIDI

Pandemia COVID-19 trwale zmieniła sposób, w jaki uczymy się, i pracujemy – także w ramach staży czy praktyk. Od marca 2020 r. studenci musieli odwoływać swoje tradycyjne praktyki lub zamieniać je na praktyki zdalne. W rezultacie wielu z nich okazało się nieprzygotowanych i zaskoczonych nową sytuacją.

Projekt  Europejskie Partnerstwo  Na Rzecz Innowacji W Zakresie Zdalnych Staży I Praktyk(EPIDI) to inicjatywa współfinansowana z programu ERASMUS+, której celem jest promowanie staży na odległość i wspieranie współpracy między różnymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w skali europejskiej. Mając na uwadze ten cel, zespół EPIDI przez dwa lata będzie pracował nad wdrożeniem Przewodnika dobrych praktyk pt. Jak z powodzeniem odbywać zdalne staże, a w późniejszym etapie nad opracowaniem modułów e-learningowych skierowanych do studentów, pracodawców, nauczycieli i pracowników administracyjnych uczelni. Przewodnik oraz moduły e-learningowe zostaną stworzone na podstawie ogólnoeuropejskiej ankiety, wypełnionej przez osoby, które mają doświadczenie w pracy oraz praktykach zdalnych.

W skład grupy projektowej EPIDI wchodzi trzech członków European University Alliance for an Innovative Campus Unifying Regions (EPICUR): Université de Strasbourg (Francja), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2021 r., a zakończy się 31 marca 2023 r.

Zespół EPIDI mocno wierzy, że zdalne staże mogą być wzbogacającą szansą zarówno dla stażystów, jak i pracodawców. Rzeczywiście, od 2020 roku widzimy wiele ofert staży, w których wyraźnie zaznaczono możliwość odbywania ich w trybie zdalnym i /lub hybrydowym. W ten sposób znacząco wzrosła liczba firm zatrudniających stażystów na całym świecie, co pokazuje, że praca zdalna może istotnie wzmacniać szanse absolwentów na rynku pracy.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

“The European Commission support for the production of this website does not constitue an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Part of the EPICUR European University