University of Strasbourg

Położony w samym sercu Europy Uniwersytet w Strasburgu ma wyraźną tożsamość dwukulturową.

Jest jednym z największych uniwersytetów we Francji. Studiuje tu ponad 56 000 studentów i studentek (20% z nich to studenci zagraniczni).

Uniwersytet w Strasburgu oferuje 60 międzynarodowych kierunków studiów we współpracy z uniwersytetami na całym świecie. Uczelnia  jest zaangażowana w promowanie mobilności studentów; zawarła wiele umów o współpracy z instytucjami w Europie i poza nią. Rozwinęła silną współpracę francusko-niemiecką i jest obecnie uprzywilejowanym partnerem wśród uniwersytetów Górnego Renu.

Jako prawdziwy zwolennik wielojęzyczności i dialogu międzykulturowego, Uniwersytet w Strasburgu umożliwia naukę 25 języków nowożytnych, oferuje międzynarodowe studia czy doktoraty realizowane pod opieką promotorów z różnych instytucji. Utrzymuje również renomowane międzynarodowe szkoły podyplomowe i realizuje umowy o wymianie studenckiej. Uczelnia jest zaangażowana w 17 projektów Erasmus+, w tym 2 programy studiów magisterskich Erasmus Mundus, 5 partnerstw strategicznych Erasmus+, sojusz na rzecz wiedzy oraz centrum doskonałości Jean Monnet.

Badania naukowe stanowią główny atut międzynarodowego rozwoju uczelni. Dzięki światowej reputacji swoich naukowców, Uniwersytet w Strasburgu znalazł się wśród czołowych europejskich uniwersytetów badawczych i jest członkiem założycielem Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU).

Nasi naukowcy utrzymują się w światowej czołówce; o jakości badań prowadzonych na Uniwersytecie w Strasburgu świadczą otrzymane przez nich 4 Nagrody Nobla, 1 Nagroda Kavli i fakt, że od 2008 r. 21 naukowców uhonorowanych zostało przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Strona internetowa : https://www.unistra.fr

Media społecznościowe :  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  jest jedną z najważniejszych instytucji akademickich w Poznaniu i jedną z czołowych polskich uczelni. Renoma uczelni opiera się na ponad 100-letniej tradycji, wybitnych osiągnięciach kadry naukowej oraz atrakcyjnym programie nauczania oferowanym studentom.

Uniwersytet został założony w 1919 r. Obecnie liczba studiujących wynosi prawie 37 000 (ponad 1000 to studenci zagraniczni), w tym 1300 na studiach doktoranckich. Studenci i studentki mogą wybierać spośród 285 kierunków studiów i 180 możliwych specjalizacji zawodowych. W ostatnich latach oferta edukacyjna staje się coraz bardziej zróżnicowana. Nowe projekty edukacyjne obejmują: zintegrowane studia w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz programy realizowane we współpracy z instytucjami w kraju i za granicą.

Badania naukowe i kształcenie jest prowadzone są przez 20 wydziałów, trzy ośrodki zamiejscowe, liczne katedry, instytuty i interdyscyplinarne centra. Uniwersytet jest ośrodkiem doskonałości akademickiej, w którym nauka i nauczanie wspierają się wzajemnie; badania oraz ich wyniki mają zastosowanie w kontekście międzynarodowym, jak i regionalnym oraz krajowym. Uczelnia stale poszerza programy badawcze i treści programów studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego i międzynarodowego charakteru.

Nasze priorytetowe obszary badawcze to: nauki rolnicze i biologiczne, astronomia i nauki o Ziemi, biochemia, genetyka i biologia molekularna, chemia, materiałoznawstwo, matematyka, fizyka, informatyka, nauki humanistyczne, nauki społeczne.

Misją uczelni jest zaangażowanie w rozwój wiedzy poprzez wysokiej jakości badania i nauczanie w partnerstwie z biznesem, przedstawicielami różnych zawodów, służbami publicznymi i innymi podmiotami zajmującymi się badaniami i nauczaniem.

More at www.amu.edu.pl

Find AMU on social media: 

Karlsruher Institut für Technologie

Instytut Technologii w Karlsruhe jest Uniwersytetem Badawczym w Stowarzyszeniu Helmholtza, jedną  z największych instytucji naukowych w Europie, zatrudniającą około 9300 pracowników i kształcąca 24300 studentów. KIT to jedyny niemiecki Uniwersytet Doskonałości, łączący krajowe ośrodki prowadzące badania na dużą skalę. 

Społeczność uniwersytecka, której korzenie sięgają 1825 roku, reprezentuje szeroki zakres dyscyplin; natomiast Stowarzyszenie Helmholtza koncentruje się na wielkich i pilnych wyzwaniach stojących przed społeczeństwem, nauką i przemysłem. KIT realizuje wspólne strategie i wizje tworząc innowacyjne struktury badawcze.  KIT jest jednym z jedenastu Uniwersytetów Doskonałości w Niemczech. Prowadzi badania naukowe na najwyższym poziomie i zapewnia doskonałe wykształcenie akademickie, a także jest ważnym centrum życia akademickiego, uczenia się przez całe życie, wszechstronnych szkoleń, wymiany know-how i promowania zrównoważonej kultury innowacji. Na poziomie międzynarodowym KIT uczestniczy w 236 grantach w ramach H2020, z których koordynuje 38.

Ponad 5000 naukowców zatrudnionych w KIT współpracuje w ramach nauk przyrodniczych i technicznych, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych. Niezależnie od tego, czy pracują głównie w sektorze badawczym, czy uniwersyteckim, wszyscy naukowcy zaangażowani są w kształcenie studentów, aby zapewnić im wiedzę na poziomie, jaki może zaoferować tylko Uniwersytet Badawczy Stowarzyszenia Helmholtza.

Strona internetowa: https://www.kit.edu   

Media społecznościowe: 

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

“The European Commission support for the production of this website does not constitue an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Part of the EPICUR European University